DİL ARAŞTIRMLARI GÜZ 2021 SAYI 29

 60,00

DİL ARAŞTIRMALARI/Language Studies
Uluslararası Hakemli Süreli (Altı Aylık) Dergi
ISSN: 1307-7821 / e-ISSN 2757-8003
Sayı: 29 Güz 2021

Kategoriler: Etiketler:

İçindekiler
Contents
Araştırma Makaleleri / Research Articles
1 Dilin Doğuşu ve Evrimi: Basamak Teorisi
The Origin and Evolution of the Language: Step Theory
AHMET BİCAN ERCİLASUN
1-17
2 Muruy Maşrapasındaki Runik Yazı Üzerinde Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma
A New Reading and Interpretation of the Runic Writing on the Muruy Vessel
ERHAN AYDIN
19-30
3 Türkçe gel- ve git- Fiillerinin Anlamı
Meaning of Turkish Verbs gel- and gitÖZEN
YAYLAGÜL ÜSTÜNEL
31-41
4 Etnonimlerde “Ew” (> Ewi, Ewli) Bileşeni ve Alkaewli, Karaewli Adlarının Esası
Üzerine
About the Component of “Ew” (>Ewi, Ewli) in Ethnonym Ctructures and the Ogininals of
Alkaewli, Karaewli Tribe Names
İBRAHİM ŞAHİN
43-53
5 Ağızların Dil-İçi ve Dil-Ötesi İşlevleri
Intra-Linguistic and Extra-Linguistic Functions of Dialects
İSA SARI
55-66
6 Tarihî Bakımdan Cürçence-Mançuca İlişkisi ve Cürçencedeki Bazı Türkçe
Kökenli Kelimeler Üzerine
Historical Relation of Jurchen-Manchu and on Some Words of Turkic Origin in Jurchen
ULUHAN ÖZALAN
67-77
7 Dil-Düşünce Sistemlerinde Farklı Bir Kavramsal İlişki: Eski Türkçe Örneğinde
Yönlülük İlkesi
A Different Conceptual Relationship in the Language – Sense Systems: The Principle of
Directionality in the Sample of Old Turkic
KENAN AZILI
79-98
8 The Comparison of Evaluative That Clauses in Turkish L2 Novice and Expert
Writers’ Abstracts
Türkçe Anadilli Deneyimsiz ve Uzman Yazarların Makale Özetlerinde Tutum Belirleyici Ki-
Cümleciklerinin Karşılaştırılması
HATİCE ALTUN
99-114

9 Türk Romanlarında, Öykülerinde ve Tiyatro Oyunlarında Hitaplar Bağlamında
Alay ve İğneleme Gönderimleri
Ridicule and Irony Discourses in The Context of Address Forms in Turkish Novels, Stories
and Theatre Play
HANİFE ALKAN ATAMAN
115-131
10 A73 (Möndür-Sokkon VI) ve A74 (Sakıyla-Kobı I) Yazıtları Üzerine
Anlamlandırma Denemesi
Attempting Interpretation On A73 (Mendur-Sokkon VI) and A74 (Sakyila-Koby I)
Inscriptions
MUHAMMED MUSTAFA BAKIR
133-142
11 Gagauz Türkçesi Söz Diziminin Ölçünlü Türkiye Türkçesi Söz Dizimi ile
Mukayesesi Üzerine Bir Deneme
An Essay On The Standard of Gagauz Turkish Syntax Comparison with Turkey Turkish
SELDA SANDALYECİ
143-163
12 “Çomar” Kelimesinin Kökeni Üzerine
On The Root of The Word “Çomar”
TUĞÇE NUR KESİN
165-168
13 Tarihî Dönemlerde Tamlayan Eki Almayan Belirtili İsim Tamlamalarının
Nehcü’l-Ferâdîs Örneğinde İncelenmesi
Examination of Specified Noun Phrases That Do Not Receive Complementary
Supplements in Historical Periods in the Example of Nehcü’l-Ferâdîs
BURÇİN ÇALIŞKAN
169-177
14 Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Ekmek Adları
Bread Names in Dîvânu Lugâti’t-Turk
GİZEM KORKUT
179-195
15 Tuva Türkçesinde İşlevsel Dilbilgisi’ne Göre İşteşliğin Anlambilimsel Yönü
Semantic Aspect of Reciprocal in Terms of Functional Grammar in Tuvan Turkish
TUĞBA SARIKAYA
197-210
16 Eski Anadolu Türkçesinde Arapça ve Farsça Kelimelerdeki Ünlülerle İlgili Ses
Olayları
On the Phonetic Events Related to Vowels in the Arabic and Persian Loanwords in The
Historical Texts of the Old Anatolian Turkish
MEHMET MUSTAFA KARACA
211-220
Çeviri Makaleler / Translations
17 Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Yeni Okuma ve Yorumlama Önerileri
Einige neue Lesungen und Interpretationsvorschläge zur Legende von Oghuz Kaghan
OSMAN FİKRİ SERTKAYA (Çev.: MELİKE ÜZÜM)
223-231
18 Kutadgu Bilig: Clauson’un Nüshaların Kökenine Dair Gözlemleri
Kutadgu Bilig: Clauson’s Observations on the Origin of Extant Mss.
EMİNE GÜRSOY-NASKALİ (Çev.: EBUBEKİR ERASLAN)
233-237
Yayın Değerlendirmeleri / Reviews
19 Yazınsal Göstergebilim Bir Kuram Bir Uygulama Anlam Üretim Süreçleri
Kalelioğlu, Murat (2020). Yazınsal Göstergebilim: Bir Kuram Bir Uygulama, Anlam Üretim Süreçleri.
Ankara: Seçkin. 216 s. ISBN: 978-975-02-6378-1.
EZGİ İNAL – CEREN SELVİ
241-244

20 Mimarlık Göstergebilimi
Eco, Umberto (2019). Mimarlık Göstergebilimi (Çev.: Fatma Erkman Akerson). İstanbul: Daimon. 128 s.
ISBN: 978-605-65-5885-6.
İSMAİL EKİCİ
245-248
21 Mançuca Nişan Şaman Hikâyesi
Özalan, Uluhan (2021). Mançuca Nişan Şaman Hikâyesi (Giriş-Şekil Bilgisi-Çeviri-Metin-Sözlük). Ankara:
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 220 s., ISBN: 978-975-456-160-9
MUSTAFA SELÇUK DİLSİZ
249-256
22 Tarihî Türk Lehçeleriyle Karşılaştırmalı Eski Anadolu Türkçesi
Yıldız, Osman; Yalkın, Ali Osman (2021). Tarihî Türk Lehçeleriyle Karşılaştırmalı Eski Anadolu Türkçesi.
Ankara: Akçağ. 359 s. ISBN:978-605-342-588-5.
TUĞBA KORKMAZER
257-260
23 Mihail Çakir’in Gagauzca (Türkçe) – Rumence Sözlüğü
Hünerli, Bülent (2019). Mihail Çakir’in Gagauzca (Türkçe) – Rumence Sözlüğü (İnceleme-Metin).
Çanakkale – İstanbul: Paradigma Akademi. XX + 320 s. ISBN: 978-605-2292-79-2.
ÖZNUR DURGUN
261-264
24 Dillik Ölçütlere Göre Eski Uygurca Metinlerin Tarihlendirilmesi
Ağca, Ferruh (2021). Dillik Ölçütlere Göre Eski Uygurca Metinlerin Tarihlendirilmesi. Ankara: Türk Dil
Kurumu. 458s. ISBN :978-975-17-4822-5
SILA NUR AKTAŞ
265-268
25 Mekândan Zamana Metaforik Transferler- Eski Türkçe Üzerine Teorik Bir İnceleme-
Azılı, Kenan (2021). Mekândan Zamana Metaforik Transferler- Eski Türkçe Üzerine Teorik Bir İnceleme-.
İstanbul: Bilge Kültür Sanat. 256 s. ISBN: 978-625-7201-55-1
HANDAN BEYAZ
269-271
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları 273-279