DİL ARAŞTIRMLARI SAYI 31 GÜZ 2022

 70,00

DİL ARAŞTIRMALARI/Language Studies
Uluslararası Hakemli Süreli (Altı Aylık) Dergi
ISSN: 1307-7821 / e-ISSN 2757-8003
Sayı: 31 Güz 2022

Kategoriler:

D İ L A R A Ş T I R M A L A R I
Journal of Language Studies
Yıl: 16, Dönem: 2022/Güz, Sayı: 31
ISSN 1307-7821 | e-ISSN 2757-8003
İçindekiler
Contents
Araştırma Makaleleri / Research Articles
1 Yunus Emre’de Ben Kavramı Üzerine
Yunus Emre’s Concept of Self
NEVZAT ÖZKAN
1-15
2 Türk Dilinde *l Çokluk Eki
*l Plural Suffix in the Turkic
ERCAN ALKAYA – SÜLEYMAN KAAN YALÇIN
17-24
3 Anadolu Ağızlarında Kullanılan apala- “emeklemek” Fiili Üzerine
On the Verb apala- “to crawl” Used in Anatolian Dialects
FEYZİ ERSOY
25-32
4 Türkçe Yazılmış Arap Harfli Metinlerde Bir İmla Arayışı: Çift Hareke Kullanımı
Seeking for a Spelling in Arabic Letter Texts Written in Turkish: The Use of Double Vowel
Point
TALAT DİNAR
33-41
5 Atasözleri ve Deyimlerde Akıl Kavramı
The Notion of Mind in Proverbs and Idioms
YUSUF GÖKKAPLAN
43-63
6 Rusça ve Türkçe Deyimlerde Millî Kültürel Kodlar
National And Cultural Codes in Russian and Turkish Idioms
SONNUR AKTAY
65-76
7 Türkçe ve Almanca Deyimlerde Doğrudan ve Dolaylı İletişim Biçemleri:
Kültürdilbilimsel Bir Çözümleme
Direct and Indirect Communication Styles in Turkish and German Idioms: A Cultural
Linguistic Analysis
ELİF ERDOĞAN
77-91
8 Arap Harfli Kazakça Süreli Yayınlar (1870-1929) (Başlıca Dil ve Alfabe
Tartışmaları)
Periodicals with Arabic Alphabet in Kazakh (1870-1929) (Main Discussions about
Language and Alphabet)
ZHANAT KUANYSHBAYEVA
93-114
9 A Study on Particles used with Adverbs in Japanese
Japoncadaki Zarflarla Kullanılan İlgeçler Üzerine Bir Çalışma
ÜMMÜHAN SÂRE ÇİFTÇİ
115-128

10 Derleme Sözlüğü’nde “Kandırma” Kavram Alanına Ait Anlambirimcikleri
İçeren Sözcükler
Words Containing Semantics Belonging to the Conceptual Field of “Deception” in the
Compilation Dictionary (Derleme Sözlüğü)
ÖZGÜL ÖZBEK
129-154
11 Muhammed Hulûsî Ustrumcavî’nin Dîvânçe’sinde Batı Rumeli Türkçesine Dair
İzler
Traces of Western Rumelian Turkish in the Diwanche of Muhammed Hulusi Ustrumjavi
BURÇİN ÖZDEMİR
155-171
12 Kazak Türkçesinde Renk Adlarının Zaman ve Hava Durumu Bildiren Kavramlar
Olarak Kullanılması
The Use of Color Names As Concepts Reporting Time And Weather in Kazakh Turkish
TURGAY AKDURUŞ
173-196
13 Şor Türklerinin Atasözleri
Shor Turkic Proverbs
SEMİH BABATÜRK
197-214
14 Harezm Türkçesindeki Pekiştirme Enklitikleri
Reinforcement Enclitics In Khorezmian Turkish
GÜLLÜ ÖZDEMİR
215-235
15 Lazca Söz Varlığında Türkçe Fiil Kopyaları
Turkish Verb Copies in Laz Vocabulary
AYHAN BAYRAK
237-257
16 Eski Türkçedeki +(X)ç ve Türkiye Türkçesindeki +(X)ş Küçültme Eki Arasındaki
Yapısal ve Anlamsal Paralellikler
Structural and Semantic Parallels Between Diminutive Suffix in Old Turkic +(X)ç and in
Turkey Turkish +(X)ş
İSMAİL EKİCİ
259-267
Nekroloji / Necrology
17 Hocam Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
AHMET BURAN
271-281
Yayın Değerlendirmeleri / Reviews
18 Memluk Kıpçak Sözlük ve Gramerlerinde Türkmence
Balci, Onur (2019). Memluk Kıpçak Sözlük ve Gramerlerinde Türkmence. İstanbul: Kriter. XIII+173 s.
ISBN: 978-605-7890-38-2.
ZEKİ KAYMAZ
285-293
19 Eski Uygur Türkçesinde Cümle
Polat, Ülkü (2022). Eski Uygur Türkçesinde Cümle. Ankara: Türk Dil Kurumu. 400 s. ISBN: 978-975-17-
5159-1.
SILA NUR AKTAŞ
295-298
20 Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi
Alışova Demirdağ, Elza. (2021). Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi (Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırmalı
Olarak). İstanbul: Kesit. 478 s. ISBN: 978-625-7698-34-4.
SÜLEYMAN AKSU
299-303

21 Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu I-IV
Hacıyev, A. (2014). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu I Kitab (Müqəddimə Üzrə). Bakı: Elm və
Təhsil. 112 s.; Hacıyev, A. (2019). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu II Kitab (1 və 2-ci Boylar Üzrə).
Bakı: Elm və Təhsil. 68 s.; Hacıyev, A. (2022a). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu III Kitab (3-6-cı
Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil. 288 s.; Hacıyev, A. (2022b). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu IV
Kitab (7-12-ci Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil. 240 s.
CELÂL GÖRGEÇ
305-309
22 Altay Türkçesi Grameri
Güner Dilek, Figen (2022). Altay Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. ISBN: 978-975-
14-5153-9
NESLİŞAH YILDIZ
311-316
Etik İlkeler ve Yayın Politikası / Ethical Principles and Publication Policy 317-324