DİL ARAŞTIRMLARI SAYI 32 İLKBAHAR 2023

 70,00

DİL ARAŞTIRMALARI
Journal of Language Studies
Yıl/Year: 17, Dönem/Period: 2023-İlkbahar/Spring, Sayı/Number: 32 ISSN 1307-7821 | e-ISSN 2757-8003

İçindekiler
Contents
Araştırma Makaleleri / Research Articles
1
Köl Tegin Yazıtı’ndaki Salçı Sözcüğü Üzerine
On the Word Salčı in the Köl Tegin Inscription
ERHAN AYDIN
1-7
2
Altun Yaruk Sudur Metninde Sadece İkileme Yapısında Görülen Fiiller Üzerine
On the Verbs Appearing Only in the Hendiadys Structure in Altun Yaruk Sudur
HACER TOKYÜREK – ABDULLAH UĞUR
9-34
3
The Function of qoşma (Postposition) in Azeri and its Counterpart in Turkish and Azeri Model in Classifying edat (Particle) in Turkish
Azerbaycan Türkçesinde Bir Sözcük Türü Olarak Qoşmanın Türkiye Türkçesinde Karşılığı ve Yardımcı Sözcük Türü Edatın Tasnifinde Azerbaycan Modeli Önerisi
ELZA ALIŞOVA DEMİRDAĞ
35-54
4
Türkçede Söylem Belirleyici Olarak Soru Yapılı İfadeler
Question Sentence Structures as a Discourse Marker in Turkish
ERKAN HİRİK
55-73
5
Mukaddimetü’l-Edeb’de Duyu Fiilleri ve Semantik Rol Yapıları
Perception Verbs and Their Semantic Role Structures in Mukaddimetü’l-Edeb
EROL KUYMA
75-90
6
Tuva Türkçesinde {+KI} Aitlik Eki: Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme
The Relative Suffix {+KI} In Tuvan: A Comparative Study With Old Turkic And Turkish
EMİN ERDEM ÖZBEK
91-112
7
“Türkçe Artı İki ” Mümkün mü? Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerinin Çok Dilliliği
Is “Turkish Plus Two” Possible? Multilingualism of Turkish Youth Living in Germany
İLHAN KARACA
113-132
8
13. Yüzyıl Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Kur’ân Risalesi
A Treatise on the Qur’an Written in 13th Century Eastern Turkish
IRMAK KAÇAR
133-150
9
Bâbürnâme Özelinde Çokluk ve İsim Çekim Eklerinin Cümle Kurulumunda Rolü
The Role of Plurality Suffixes and Noun Inflection in Constructing Sentence in Specific to Baburnama
SEMRA AKGÜL
151-173

10
Türkmencede +lX Ekinin İşlevleri
Functions of the +lX Suffix in Turkmen
MARAL TÖRE
175-185
11
Ardeşen Yöresi Ağızlarında Kod Değiştirimi
Code Switching in The Dialects of Ardeşen District
HANİFE YAMAN
187-202
12
Rusça ve Türkçe Deyimlerde Renk Adları
Russian and Turkish Idiomatic Expressions Containing Colors
LEYLA BABATÜRK
203-217
13
Salihli Kazak Türklerinin Atasözleri Üzerine Metaforik Bir İnceleme: Hayvan Metaforları
A Metaphorical Analysis on Proverbs of Salihli Kazakhs: Animal Metaphors
BETÜL AYDOĞAN
219-238
14
Televizyon Dizilerinde Yabancı Kelime ve Dil Bilgisi Ögelerinin Kullanımı
The Use of Foreign Words and Grammar in Television Series
MUSTAFA AKŞEHİRLİOĞLU
239-256
15
Maytrısimit’te Anlamsal / Sözlüksel Dil Ögelerinden Yabancı Adlar
Foreign Names from Semantic / Lexical Language Elements in Maytrısimit
FİDAN DOĞRU
257-280
Çeviriler / Translations
16
Ermeni-Kıpçak Dilinin Tarihî Evreleri
Armyano-Kıpçakskiy Yazık: Etapı İstorii
YAROSLAV DAŞKEVİÇ (Çev.: MUSA SALAN)
283-302
17
Osmanlıcada “Salı” Sözcüğü
Le Nom de Mardi en Osmanli
JEAN DENY (Çev.: TASNİM TRABELSİ KÖSELİ)
303-307
Yayın Değerlendirmeleri / Reviews
18
Türk Bitig / Türk Destanı
Ercilasun, Ahmet B. (2022). Kara Kam, Türk Bitig / Türk Destanı. İstanbul: Ötüken. 332 s. ISBN: 978-625-40-8419-5.
DURSUN YILDIRIM
311-316
19
Türk Dilinde Çekirdek Ekler
Ercilasun, Ahmet B. (2022). Türk Dilinde Çekirdek Ekler. Ankara: Türk Dil Kurumu. 95 s. ISBN: 978-975-17-5285-7.
HÜSEYİN YILDIZ
317-320
20
Die Alttürkische Xuanzang-Biographie IV
Semet, Ablet; Ölmez, Mehmet; Röhrborn, Klaus (2022). Die Altturkische Xuanzang-Biographie IV. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag. ISBN:978-3-447-11822-4.
SILA NUR AKTAŞ
321-325
21
Kül Tigin Yazıtı
Akar, A. (2022). Kül Tigin Yazıtı. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 156 s. ISBN: 978-625-4084-31-7
CELALETTİN BULUT BOSTAN
326-329
Etik İlkeler ve Yayın Politikası / Ethical Principles and Publication Policy
330-338